2011.01 - 2011.02

Ръководителят на секция „Художествена литература” при СПБ - Тодорка Минева-Праматарова и Рада Шарланджиева организираха членовете на секцията и на секция „Хуманитаристика” за участие в анкета за литературни преводачи, предложена от CEATL (Groupe de Travail Enquête 2010/2011). Анкетата имаше за цел да представи условията на договаряне на преводаческия труд с издателствата – преводачески права, заплащане, спонсориране по програми и др. В анкетата взеха участие 60 души. Под „литературен преводач” се има предвид преводачът на художествена литература и хуманитаристика, чийто труд попада под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права, според приетото определение от CEATL. Картината е доста мрачна: 2/3 от българските преводачи не получават субсидии за участие в квалификационни срещи, семинари и под., докато в другите страни членки на ЕС 2/3 от преводачите получават такива субсидии; средното заплащане на преведена страница е 3 евро (6 лв.), което е няколко пъти по-ниско от това в ЕС; приемлив резултат е само съотношението 50 на 50 % за получаване на помощ за книгата от евро- и регионални програми.

Сведенията са обобщени от Тодорка Минева-Праматарова, ръководител на секцията, по проблеми и са представени в искания към издателите. Обобщението на СПБ следва „Хексалогът”, публикуван на сайта на Европейския съвет на асоциациите на литературните преводачи (ЕСАЛП) (www.ceatl.eu/translators-rights/hexalogue-or-code-of-good-practice).