2010.12.17 - Л. Огнянов-Ризор

Съвместно с катедра „Германистика и скандинавистика” към ФКНФ при СУ СПБ организира и проведе научна сесия по случай 100 год. от рождението на Л. Огнянов-Ризор. Основен организатор, водещ и докладчик беше председателят на СПБ. С доклади участваха 5 души от СПБ: Ал. Шурбанов, Б. Парашкевов, А. Лилова, Ил. Владова, В. Кацарова, С. Павлова.