ПОКАНА ЗА ОС НА СПБ – 24 септември 2022

ПОКАНА

 

Уважаеми членове  на СПБ,

 

Управителният съвет на Сдружение „Съюз на преводачите в България“, с ЕИК: 000704442, на основание чл.12, ал.1 от Устава на СПБ и чл.26 от ЗЮЛНЦ, както и съгласно решение, взето на заседание на УС на 03.08.2022 г., свиква Общо отчетно-изборно събрание на Сдружението.

 

Дата: 24.09.2022 г. (събота).

Начало: 09.00 ч.

Място: София, Народно читалище „Славянска беседа“, ул. „Г.С.Раковски №127, I етаж, Камерна сцена.

 

Дневен ред:

 

 1. Обсъждане и приемане на промени в Устава на Съюза на преводачите в България.
 2. Обсъждане и приемане на Годишен финансов отчет за 2021 г. на Съюза на преводачите в България и освобождаване от отговорност на членовете на УС за 2021 г.
 3. Обсъждане и приемане на Доклад за 2021 г. на Управителния съвет за дейността на Съюза и неговите звена.
 4. Обсъждане и приемане на обобщен отчет за тригодишния период на мандата 2019–2022 г., включително за периода януари – септември 2022 г.
 5. Обсъждане и приемане на Отчет за дейността на Контролния съвет за 2021. г.
 6. Обсъждане и приемане на Бюджет на Съюза и неговите звена за 2023 г.:
  • Бюджет на Администрацията на СПБ за 2023 г.
  • Бюджет на изд. „Панорама“ за 2023 г.
  • Бюджет на Бюро „Преводи“ за 2023 г.
 7. Освобождаване на досегашния състав на УС и неговия председател и освобождаване от отговорност. Избор на нов състав на УС, председател и заместник-председател с мандат от три години*.
 8. Освобождаване на досегашния състав и председателя на Контролния съвет и освобождаване от отговорност. Избор на нов състав на КС и негов председател с мандат от три години*.
 9. Освобождаване на досегашния състав и председател на Комисията по професионална етика и освобождаване от отговорност. Избор на нов състав на КПЕ и неин председател с мандат от три години*.
 10. Разни.

*При гласувани промени в Устава изборът по т. 7–9 ще се осъществи съгласно новия Устав.

 

Забележки:

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.13 от Устава на СПБ, Събранието ще започне един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

Един член може да представлява не повече от един член въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

 

 София, 23.08.2022 г.                        Председател на УС на СПБ:  Веселина Райжекова