Защитни тарифи

ЗАЩИТНИ ТАРИФИ С ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ХАРАКТЕР

ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ПРЕВОДАЧЕСКИЯ ТРУД

2017 год.

Съгласно устава си Съюзът на преводачите в България публикува защитни тарифи за трудовите възнаграждения на преводачите, свободно упражняващи своята професия, т.е. за собствена сметка и на собствен риск. СПБ има задължението периодично да осъвременява защитните тарифи в зависимост от икономическата конюнктура в страната и да разгласява публично промените.

Всички гилдии в България, упражняващи свободни професии, обявяват тарифи, които защитават високия стандарт и необходимия ценз, за да се упражнява дадена професия, т.е. всички тези професии са регулирани. Преводачите са част от тази общност, а СПБ отстоява правата на преводаческата гилдия и съблюдава на институционално равнище отговорностите и професионалната етика в практикуването на професията.

Както в повечето европейски страни, заплащането на преводаческия труд се извършва в рамките на тарифа „от … до“. Това означава, че за да се гарантира качество на превода, заплащането не може да се договаря под посочената в тарифите долна граница.

Тарифата се отнася за услугите на всички професионални преводачи, работещи по договори с възложители, по силата на които преводачите отстъпват своите авторски права.

           *С авторско право не се ползват единствено официалните преводи на законодателните и подзаконови актове на българската държава, Европейската комисия и Европейския парламент, когато се публикуват като официални преводи от името на българската държава.

        **Преводът на нормативните документи на публични и частно-правни субекти като стопански дружества, фирми, сдружения, фондации и пр. няма статут на официален превод и също се ползва с правото на защита на авторските права.

Защитната тарифа не включва ДДС и разходите на посредническите фирми и издателствата.

 

 1. ПИСМЕН ПРЕВОД – ХУДОЖЕСТВЕН, ХУМАНИТАРИСТИКА И НАУЧЕН
 • От чужд на български език12лв. на стандартна страница (1800 знака с интервалите) за художествена литература (проза и драматургия), научна, техническа, обществено-политическа, правно-договорна и др. специализирана литература, както и философия, и публицистика.
 • От български на чужд език 100% над обявената защитна тарифа за превод от чужд на български език.
 • От чужд на чужд език (без преминаване през български): 150 % над обявената защитна тарифа за превод от чужд на български език.
 • За превод на поезия2лв. на стих от чужд на български език и 5 лв. на стих за превод от български на чужд език.
 • Преиздаване на произведение 35% от съответната обявена тарифа.
 • Защитната тарифа важи за обем на превода от 6 стр. на ден на отделен преводач, с изключение на превод на поезия. За обем на превода над посочения дневен обем се прави завишение от 50% до 100%.
 • Спешен превод (над 6 стандартни страници на ден):до 100% , с изключение на превод на поезия.

Под спешен превод се разбира следното:

 • Страниците над 6, предадени същия ден, се заплащат със 100% завишение.
 • Страниците над 6, предадени в рамките на 24 ч., се заплащат с 50% завишение.

Освен това: Преводи, извършени в почивните дни, се заплащат с 50% завишение. Преводи, извършени през официални празници, се заплащат със 100% завишение.

Забележка: 

 • При трудности, произтичащи от недобре формулиран изходен текст или особени изисквания от страна на възложителя: текстове, налагащи документални справки, изолирани пасажи, текстове без логична връзка помежду им, отделни думи без контекст, спецификации и списъци на резервни части, таблици, обяснения под фигури, чертежи и скици, трудночетлив текст, резюмета, анотации, библиографии, патенти, стандартизационна документация и др. подобни защитната тарифа се завишава от30% до 100%.

 

ІІ. РЕДАКТИРАНЕ НА ПРЕВЕДЕН ТЕКСТ

 • За редактиране на всички видове превод (езикова редакция), както и за контролна редакция на издания, предназначени за печат: 30% от защитната тарифа за превод на стандартна страница.
 • За стилова редакция: 20% от защитната тарифа за превод на стандартна страница.
 • Превод, редактиран самостоятелно от преводача: надбавка от 30% от защитната тарифа за превод на стандартна страница.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато обемът на редактирания (т.е. наново преведения) текст надхвърли 35–40% от текста, преводът се смята за негоден да изпълни предназначението си. Редакторът обосновава негодността на преведения текст с кратка рецензия и преводът се възлага на друг преводач или – при съгласие – на самия редактор. Първоначалният преводач дължи неустойка от 40% за забавяне на срока за извършване на договорения превод, от която се изплаща редакторският труд и възнаграждението за рецензията на редактора.

ІІІ. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕВОДА

 • За съставителство на издания с поезия0,05 лв. на стих.
 • За съставителство на сборници и антологии с произведения от чуждестранни автори: 4 лв.за публикувана страница.
 • Коментари, бележки, пояснения и др.: 50лв. на стандартна страница.
 • За предговори към произведения на чуждестранни автори и къмсборници и антологии: от 100 до 300 лв. за един автор.
 • За рецензии на книги на чужд език: 150–250 лв.на рецензия в зависимост от автора и обема.

 

ІV. ФИЛМОВ ПРЕВОД

 • Устен превод: по 10 лв. на част от 10 минути.
 • Писмен превод: по 12 лв. на 1800 знака.
 • Субтитриране: по 16 лв. на 1800 знака от изходния текст.
 • Писмен превод със сваляне от фонограма: по 20 лв. на 1800 знака.
 • Редакция на превода: 30% от защитната тарифа за писмен превод на 1800 знака.
 • Стилово редактиране20% от защитната тарифа за писмен превод на 1800 знака.
 • Директно субтитриране от монтажен лист:по 0.30 лв. на минута.

ЗАБЕЛЕЖКА: Устният филмов превод задължително се придружава от монтажен лист.

V. ПРЕВОД НА ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ

■ Превод на документи със заверка на заклет преводач, в това число:

а) типови документи (дипломи, брачни свидетелства, удостоверение за наследници и пр.):

- от чужд на български език: 10 лв. на страница.

- от български на чужд език: 11 лв. на страница.

б) индивидуализирани частни документи, в т.ч.:

- от чужд на български език: 12 лв. на страница.

- от български на чужд език: 14 лв. на страница.

■ Устен превод при следствени или съдебни действия: 60 лв. на час на преводач (при всяко явяване).

■ Явяване на заклет преводач пред нотариус: 60 лв. на час.

VІ. УСТЕН ПРЕВОД

 • Синхронен превод: 360 лв. на ден на преводач, работещ в екип от двама преводачи.
 • Консекутивен превод (вкл. за преговори, презентации, лекции и пр.): 60 лв. на час на преводач, но не по-малко от 3,5 часа т.е. половин работен ден за устен превод.
 • Преводи, предназначени за излъчване в ефир от електронните средства за масова информация: 20% над почасовата ставка за консекутивен превод. Ако преводът се записва (задължително със съгласието на преводача) 30% над почасовата ставка за консекутивен превод.
 • Придружаване с превод: 25 до 50 лв. на час на преводач.
 • Телефонен превод: заплаща се по тарифата за 1 час консекутивен превод, но не по-малко от 2 работни часа.

ЗАБЕЛЕЖКА:

 1. Работният ден за синхронен превод са 2 заседания с обща продължителност до 3,5 часа (общо до 7 часа). Часовете се броят на цели часове. Всеки нов започнат час се брои за редовен цял час.
 2. За консекутивен превод над 2 часа задължително се осигуряват двама преводачи (при запазване на защитната тарифа за всеки от двамата преводачи).
 3. Договарянето за извършване на устен превод (синхронен или консекутивен) се извършва на база половин или цял работен ден, в зависимост от времетраенето на ангажимента – под 3,5 ч. или над 3,5 ч. съответно.
 4. Допълнително заплащане при устен превод:
 • При надвишаване на максималното работно време в работните дни от седмицата от 7 часа заплащането се увеличава за всеки следващ час с 50% над основното възнаграждение.
 • За работа в нощните часове (от 22.00 до 06.00 ч.): 50%.
 • За работа в почивните дни (събота и неделя): 75%.
 • За работа в дните на официални празници: 100%.
 • При работа извън населеното място:
 • възложителят поема транспортните разходи на преводачите, а ако се пътува предишния ден – и командировъчните и квартирните разходи;
 • когато разстоянието до мястото на провеждане на мероприятието надвишава 200 км и пътуването се извършва в неработен за преводачите ден, възложителят им заплаща още един работен ден, както и командировъчните и квартирните разходи.

ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПРЕВОД

 • Горните тарифи се прилагат за разпространените (главно европейски) езици.
 • За по-слабо разпространените езици като: гръцки, турски, албански, шведски, фински, нидерландски, датски, словенски, украински, белоруски, грузински, естонски, литовски, латвийски, унгарски и др.: защитната тарифа се завишава до 50%.
 • За редки и древни езици като: китайски, корейски, японски, арабски, хинди, виетнамски иврит, персийски, старогръцки, латински, османски, староанглийски, старофренски, старонемски и пр. защитната тарифа се завишава от 60% до 100%.

VII. ЛЕКСИКОГРАФИЯ

 1. 1Преводни– авторски и преведени дву- и повече езични речници (чужд език / български език и български език / чужд език):
 • Малък, кратък, джобен, учебен речник(до 30 000 лексикални единици):
  • за авторство128 лв. за изд. кола / 8 лв. за печатна страница.
  • за редактиране32 лв. за изд. кола / 2 лв. за печатна страница.
 • Среден по обем(30 000 – 60 000 лексикални единици):
  • за авторство240 лв. за изд. кола / 15 лв. за печатна страница.
  • за редактиране80 лв. за изд. кола / 5 лв. за печатна страница.
 • Голям(над 70 000 лексикални единици):
  • за авторство400 лв. за изд. кола / 25 лв. за печатна страница.
  • за редактиране192 лв. за изд. кола / 12 лв. за печатна страница.
 1. Преведени(от чужд на български език):

            А) Едноезични – тълковни и специални (терминологични, на трудни, остарели и пр. думи):

 • за авторство240 лв. за изд. кола / 15 лв. за печатна страница.
 • за редактиране80 лв. за изд. кола / 5 лв. за печатна страница.

            Б) Фразеологични речници и енциклопедии:

 • за авторство400 лв. за изд. кола / 25 лв. за печатна страница.
 • за редактиране192 лв. за изд. кола / 12 лв. за печатна страница.

            Защитните тарифи са изработени и утвърдени от Управителния съвет на Съюза на преводачите в България през 2009 г.,актуализирани са през 2013 и 2015 г. и в настоящия си вид са допълнени и утвърдени от УС на СПБ с прот.№ 09/31.10.2017 г.