Хексалог

Кодекс на добрите практики или Хексалог
Шест препоръки за феърплей (лоялност, колегиалност) в литературния превод, приети от ОС на СЕАТЛ на 14 май 2011 г.

 1. Авторски права. Авторските права за използване на превода да бъдат ограничени до максимум 5 години. Авторските права да бъдат упоменати в договора.
 2. Възнаграждение. Възнаграждението да е в размер, който да осигурява среден жизнен стандарт и възможност за създаване на добър литературен превод.
 3. Срокове за изплащане на хонорара. При подписване на договора преводъчат следва да получи една трета от възнаграджението. Останалата част следва да се изплати при предоставяне на целия превод на издателя.
 4. Задължения за отпечатване. Издателят следва да отпeчата превода в периода, указан в договора, но не по-късно от две години след предаване на ръкописа.
 5. Участие в печалбата. Преводачът следва да получи справедлив дял от печалбата (отчисления за авторско право) от използването на неговия труд, като се започне от първото издание.
 6. Името на преводача. Като автор на превода, името на преводача следва да е поставено навсякъде, където е името на автора на оригинала.

Code of Good Practice or Hexalogue
The Six Commandments of ‘fair-play’ in literary translation, adopted by CEATL’s General Assembly on 14 May, 2011. [pdf download]

 1. Licensing of rights. The licensing of rights for the use of the translation shall be limited in time to a maximum of five years. It shall be subject to the restrictions and duration of the licensed rights of the original work. Each licensed right shall be mentioned in the contract.
 2. Fees. The fee for the commissioned work shall be equitable, enabling the translator to make a decent living and to produce a translation of good literary quality.
 3. Payment terms. On signature of the contract, the translator shall receive an advance payment of at least one third of the fee. The remainder shall be paid on delivery of the translation at the latest.
 4. Obligation to publish. The publisher shall publish the translation within the period stipulated in the contract, and no later than two years after the delivery of the manuscript.
 5. Share in profit. The translator shall receive a fair share of the profits from the exploitation of his/her work, in whatsoever form it may take, starting from the first copy.
 6. Translator’s name. As author of the translation, the translator shall be named wherever the original author is named.