ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПРЕВОДАЧЕСКИ ТРУД

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПРЕВОДАЧЕСКИ ТРУД

2021 год.

 

Съгласно устава си Съюзът на преводачите в България публикува защитни препоръчителни възнаграждения за  преводачите, свободно упражняващи своята професия, т.е. за собствена сметка и на собствен риск.

Както в повечето европейски страни, заплащането на преводаческия труд се извършва в рамките на тарифа „от … до“. Това означава, че за да се гарантира качество на превода, заплащането не може да се договаря под посочената в защитните препоръчителни възнаграждения долна граница.

Препоръчителните възнаграждения  се отнасят за услугите на всички професионални преводачи, работещи по договори с възложители, по силата на които преводачите отстъпват своите авторски права.

* С авторско право не се ползват официалните преводи на законодателните и подзаконови актове на българската държава, Европейската комисия и Европейския парламент, когато се публикуват като официални преводи от името на българската държава.

** Преводът на нормативните документи на публични и частно-правни субекти като стопански дружества, фирми, сдружения, фондации и пр. няма статут на официален превод и също се ползва с правото на защита на авторските права (доп. ДВ, бр. 21 от 2014 г.) нормативни и индивидуални актове на държавни органи за управление, актовете на съдилищата, както и официалните им преводи.

Защитните възнаграждения не включват ДДС и разходите на посредническите фирми и издателствата.

I.ПИСМЕН ПРЕВОД

 • От чужд на български език12 лв.на стандартна страница (1800 знака с интервалите) за художествена литература (проза и драматургия), научна, техническа, обществено-политическа, правно-договорна и др. специализирана литература, както и за философия и публицистика.
 • От български на чужд език: 100% над обявената защитна тарифа за превод от чужд на български език.
 • От чужд на чужд език (без преминаване през български): 150% над обявеното защитно възнаграждение за превод от чужд на български език.
 • Преиздаване на произведение: 35% отсъответната обявена тарифа.
 • Защитното препоръчително възнаграждение важи за обем на превода от 6 стр. на ден за отделен преводач, с изключение на превод на поезия. За обем на превода над посочения дневен обем се прави завишениеот 50% до 100%.
 • Спешен превод (над 6 стандартни страници на ден): до 100%, с изключение на превод на поезия.

Под спешен превод се разбира следното:

 • Страниците над 6, предадени същия ден, се заплащат със 100% завишение.
 • Страниците над 6, предадени в рамките на 24 ч., се заплащат с 50% завишение.

Освен това: Преводи, извършени в почивните дни, се заплащат с 50% завишение. Преводи, извършени през официални празници, се заплащат със 100% завишение.

ЗАБЕЛЕЖКА: 

 • При трудности, произтичащи от недобре формулиран изходен текст или особени изисквания от страна на възложителя: текстове, налагащи документални справки, изолирани пасажи, текстове без логична връзка помежду им, отделни думи без контекст, спецификации и списъци на резервни части, таблици, обяснения под фигури, чертежи и скици, трудночетлив текст, резюмета, анотации, библиографии, патенти, стандартизационна документация и др. под. защитното препоръчително възнаграждение се завишава от 30% до 100%.
 • За превод на поезия с изключение на свободен стих2 лв. на стих от чужд на български език и 5 лв. на стих за превод от български на чужд език; за превод на свободен стих: 1 лв. на стих от чужд на български език и 2.50 лв. на стих за превод от български на чужд език.

 ІІ. РЕДАКТИРАНЕ НА ПРЕВЕДЕН ТЕКСТ

 • За редактиране на всички видове превод (езикова редакция), както и за контролна редакция на издания, предназначени за печат: 30% от защитното препоръчително възнаграждение за превод на стандартна страница.
 • За стилова редакция: 20% от защитната тарифа за превод на стандартна страница.
 • Превод, редактиран самостоятелно от преводача: надбавка от 30% от защитната тарифа за превод на стандартна страница.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато обемът на редактирания (т.е. наново преведения) текст надхвърли 35–40% от текста, преводът се смята за негоден да изпълни предназначението си. Редакторът обосновава негодността на преведения текст с кратка рецензия и преводът се възлага на друг преводач или – при съгласие – на самия редактор. Първоначалният преводач дължи неустойка от 40% за забавяне на срока за извършване на договорения превод, от която се изплаща редакторският труд и възнаграждението за рецензията на редактора.

ІІІ. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕВОДА

 • За съставителство на издания с поезия0,05 лв. на стих.
 • За съставителство на сборници и антологии с произведения от чуждестранни автори: 4 лв. за публикувана страница.
 • Коментари, бележки, пояснения и др.: 5лв.на стандартна страница.
 • За предговори към произведения на чуждестранни автори и към сборници и антологии: от 100 до 300 лв.
 • За рецензии на книги на чужд език: 150–250 лв.на рецензия в зависимост от автора и обема.

 ІV. ФИЛМОВ ПРЕВОД

 • Устен превод: по 10 лв. на част от 10 минути.
 • Писмен превод: по 12 лв. на 1800 знака.
 • Субтитриране: по 16 лв. на 1800 знака от изходния текст.
 • Писмен превод със сваляне от фонограма: по 20 лв. на 1800 знака.
 • Редакция на превода: 30% от защитното препоръчително възнаграждение за писмен превод на 1800 знака.
 • Стилово редактиране20% от защитното препоръчително възнаграждение за писмен превод на 1800 знака.
 • Директно субтитриране от монтажен лист: по 0.30 лв. на минута.

ЗАБЕЛЕЖКА: Устният филмов превод задължително се придружава от монтажен лист.

V. УСТЕН ПРЕВОД

 • Синхронен превод: 360 лв. на ден на преводач, работещ в екип от двама преводачи.
 • Консекутивен превод (вкл. за преговори, презентации, лекции и пр.): 60 лв. на час на преводачно не по-малко от 3.5 часа, т.е. половин работен ден за устен превод.
 • Преводи, предназначени за излъчване в ефир от електронните средства за масова информация: 20% над почасовата ставка за консекутивен превод. Ако преводът се записва (задължително със съгласието на преводача): 30% над почасовата ставка за консекутивен превод.
 • Придружаване с превод: 25 до 50 лв. на час на преводач.
 • Телефонен превод: заплаща се по тарифата за 1 час консекутивен превод, но не по-малко от 2 работни часа.

ЗАБЕЛЕЖКА:

 • Работният ден за синхронен превод са 2 заседания с обща продължителност до 3.5 часа (общо до 7 часа). Часовете се броят на цели часове. Всеки нов започнат час се брои за редовен цял час.
 • За консекутивен превод над 2 часа задължително се осигуряват двама преводачи (при запазване на защитното препоръчително възнаграждение за всеки от двамата преводачи).
 • Договарянето за извършване на устен превод (синхронен или консекутивен) се извършва на база половин или цял работен ден, в зависимост от времетраенето на ангажимента – под 3.5 ч. или над 3.5 ч. съответно.
 • Допълнително заплащане при устен превод:
 • При надвишаване на максималното работно време в работните дни от седмицата от 7 часа заплащането се увеличава за всеки следващ час с 50% над основното възнаграждение.
 • За работа в нощните часове (от 22.00 до 06.00 ч.): 50%.
 • За работа в почивните дни (събота и неделя): 75%.
 • За работа в дните на официални празници: 100%.
 • При работа извън населеното място:
 • възложителят поема транспортните разходи на преводачите, а ако се пътува предишния ден – и командировъчните и квартирните разходи;
 • когато разстоянието до мястото на провеждане на мероприятието надвишава 200 км и пътуването се извършва в неработен за преводачите ден, възложителят им заплаща още един работен ден, както и командировъчните и квартирните разходи.

ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПРЕВОД

 • Горните защитни препоръчителни възнаграждения се прилагат за разпространените (главно европейски) езици.
 • За по-слабо разпространените езици като: гръцки, турски, албански, шведски, фински, нидерландски, датски, словенски, украински, белоруски, грузински, естонски, литовски, латвийски, унгарски и др.: защитните препоръчителни възнаграждения се завишават до 50%.
 • За редки и древни езици като: китайски, корейски, японски, арабски, хинди, виетнамски иврит, персийски, старогръцки, латински, османски, староанглийски, старофренски, старонемски и пр. защитните препоръчителни възнаграждения се завишава от 60% до 100%.

VI. ЛЕКСИКОГРАФИЯ

 1. Преводни – авторски и преведени дву- и повече езични речници (чужд език / български език и български език / чужд език):
 • Малък, кратък, джобен, учебен речник (до 30 000 лексикални единици):
 • за авторство128 лв. за изд. кола / 8 лв. за печатна страница.
 • за редактиране32 лв. за изд. кола / 2 лв. за печатна страница.
 • Среден по обем (30 000 – 60 000 лексикални единици):
 • за авторство240 лв. за изд. кола / 15 лв. за печатна страница.
 • за редактиране80 лв. за изд. кола / 5 лв. за печатна страница.
 • Голям (над 70 000 лексикални единици):
 • за авторство400 лв. за изд. кола / 25 лв. за печатна страница.
 • за редактиране192 лв. за изд. кола / 12 лв. за печатна страница.
 1. Преведени (от чужд на български език):

            А) Едноезични – тълковни и специални (терминологични, на трудни, остарели и пр. думи):

 • за авторство240 лв. за изд. кола / 15 лв. за печатна страница.
 • за редактиране80 лв. за изд. кола / 5 лв. за печатна страница.

            Б) Фразеологични речници и енциклопедии:

 • за авторство400 лв. за изд. кола / 25 лв. за печатна страница.
 • за редактиране192 лв. за изд. кола / 12 лв. за печатна страница.

            Защитните  препоръчителни възнаграждения са изработени и утвърдени от Управителния съвет на Съюза на преводачите в България през 2009 г.,актуализирани са през 2013 и 2015 г. и в настоящия си вид са допълнени и утвърдени от УС на СПБ с прот.№ 24/22.06.2021 г.