Правилник за наградите на СПБ

ПРАВИЛНИК

ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИ НАГРАДИ НА СЪЮЗА НА ПРЕВОДАЧИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Чл. 1. (1) В съответствие със задачите и целите, които си поставя, Съюзът на преводачите в България (СПБ) учредява следните годишни награди:

 1. Награда за ярки постижения в областта на превода и неговата теория, история и критика;
 2. Специална награда за изключително високи постижения в областта на превода и неговата теория, история и критика;
 3. Награда за цялостна дейност в областта на превода и неговата теория, история и критика.
 4. Награда „Елена Мутева“ за ярко постижение на млад преводач на художествена литература
 5. Почетната грамота се връчва на физически или юридически лица за особени заслуги в областта на превода, неговата история, теория и критика, както и за популяризирането на преводаческата дейност.

(2) Специална награда и награда за ярки постижения се присъждат за конкретно произведение, публикувано в периода от 1 юли на предходната до 30 юни на текущата година.

(3) Със специална награда и награда за ярки постижения може да бъдат удостоявани и лица, които не членуват в СПБ.

(4) Награда за цялостна дейност се присъжда само на членове на СПБ.

(5) По решение на УС на СПБ може да се присъжда награда за особени заслуги на изтъкнати чуждестранни преводачи.

Чл. 2. Всички видове награди се присъждат за постижения в следните области:

 1. Превод на художествена литература – проза / поезия;
 2. Превод в областта на хуманитаристиката;
 3. Превод на научна и техническа литература;
 4. Синхронен и консекутивен превод;
 5. Преводи на заклет преводач;
 6. Теория, история и критика на превода.

Чл. 3.  (1) Всяка съюзна секция избира свое жури до 15 май на съответната година.

(2) В отделните журита може да бъдат включвани и представители на други секции.

(3) СПБ изпраща съобщение за предложения за годишни награди до издателства, Асоциация „Българска книга“, чуждестранни културни институти и посолства у нас, спонсориращи организации и др. до 31 май на съответната година.

(4) Предложенията за награди, постъпващи от външни институции, се приемат от администрацията на СПБ до 30 юни и се изпращат своевременно на секционните журита.

(5) Всяко секционно жури предлага една специална награда, до три награди за ярки постижения и преценява броя на наградите за цялостна дейност.

(6) Носител на награда за конкретен превод може да бъде предлаган отново за такава след период от три години.

(7) Носител на награда за цялостна дейност не може да бъде номиниран повторно за същата награда.

Чл. 4. Журитата представят своите протоколи с мотивирани предложения за награди пред УС до 10 септември на съответната година.

Чл. 5. Представените от секционните журита предложения за награди се утвърждават от УС до 20 септември на съответната година.

Чл. 6. Наградите на СПБ се връчват на 30 септември всяка година по случай Международния ден на преводача.

Настоящият правилник е приет от УС на СПБ на заседанието му от 20.11. 2020 г. и заменя десйтващия досега правилник от 24.10.2013 г.


RULES
FOR CONFERRING THE ANNUAL AWARDS OF THE BULGARIAN TRANSLATORS’
UNION

Article 1. (1) The Bulgarian Translators’ Union (BTU), in accordance with the tasks and objectives that it has set itself, shall establish the following annual awards:

 1. Award for Outstanding Achievements in the sphere of translation and interpreting, its theory, history and criticism;
 2. Special Award for Exceptionally High Achievements in the sphere of translation and interpreting, its theory, history and criticism;
 3. Award for Life-Long Achievements in the sphere of translation and interpreting, its theory, history and criticism.

(2) The Special Award and the Award for Outstanding Achievements shall be conferred for a concrete translated work published between 1 July of the preceding year and 30 June of the current year.

(3) The Special Award and the Award for Outstanding Achievements may also be conferred to individuals who are not BTU members.

(4) The Award for Life-Long Achievements shall be conferred only to BTU members.

(5) Subject to decision of BTU’s Managing Board, an Award for Special Merits may be conferred to outstanding foreign translators and interpreters.

Article 2. All types of awards shall be conferred for achievements in the following spheres:

 1. Literary translation;
 2. Social sciences, political and philosophy translation;
 3. Science and technology translation;
 4. Simultaneous and consecutive interpretation;
 5. Sworn or certified translation and interpretation;
 6. Theory, history and criticism of translation.

Article 3. (1) Each BTU section shall appoint its selection panel by 15 May of the respective year.

(2) Panels may include representatives of other sections as well.

(3) BTU shall mail information about its proposed annual awards to publishing houses, the Bulgarian Book Association, to foreign cultural institutions and embassies in Bulgaria, sponsoring organisations, etc. prior to 31 May of the respective year.

(4) Proposals for awards coming from external institutions shall be received by the BTU Administration prior to 30 June and shall be forwarded promptly to the panels in the sections.

(5) Each section panel shall propose one Special Award, one Award for Life-Long Achievements and up to three Awards for Outstanding Achievements.

(6) Bearers of awards for a concrete translation work may be nominated again for such an award after a period of three years.

(7) Bearers of the Award for Life-Long Achievements may not be nominated again for the same award.

Article 4. The panels shall submit their motivated nominations for awards to the BTU Managing Board prior to 10 September of the respective year.

Article 5. The nominations for awards, submitted by the section panels, shall be endorsed by the BTU Managing Board prior to 20 September of the respective year.

Article 6. The awards of the Bulgarian Translators’ Union shall be conferred on 30 September each year on the occasion of the International Translators’ Day.

The present Rules were adopted by the BTU Managing Board at its meeting on 24 October 2013 and they replaced the Rules of 23 March 1998 applied until now.