Покана за ОС на СПБ - 9 септември 2023 г.

ПОКАНА

Уважаеми членове на Съюза на преводачите в България,

Управителният съвет на сдружение „Съюз на преводачите в България“, ЕИК 000704442, на основание чл. 12, ал. 1 от Устава на СПБ и чл. 26 от ЗЮЛНЦ, както и съгласно решение, взето на заседание на УС на 30 юни 2023 г., свиква редовно годишно общо събрание на сдружението на 9 септември 2023 г., събота, от 9:00 ч., в зала „Тържествена“, ет. 2, на Университета за национално и световно стопанство при следния
Дневен ред:

1.    Обсъждане и приемане на Отчет на Управителния съвет за дейността на СПБ
2.    Обсъждане и приемане на годишния финансовия отчет за 2022 г.
3.    Обсъждане и приемане на отчет за дейността на Контролния съвет за 2023 г. 
4.    Обсъждане и приемане на насоки за дейността на сдружението през 2024 г.
5.    Обсъждане и приемане на бюджет за 2024 г.
6.    Обсъждане и приемане на отчет за дейността на Комисията по професионална етика
7.    Избор на председател на Комисията по професионална етика
8.    Разни
Забелжка:
При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 13 от Устава на СПБ общото събрание ще започне един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.
На основание чл. 14, ал. 3 от Устава СПБ член на СПБ може да представлява допълнително не повече от един член пред Общото събрание въз основа на писмено пълномощно с вписани три имена и ЕГН. Преупълномощаване не се допуска.

София, 8.08.2023 г.            Председател на УС на СПБ: Антония Пенчева