2010

Съвместно с НБКМ беше организирано представяне на втората книга на Емил Басат „Преводът – лица и маски”, издание на сп. „Панорама”. Книгата бе представена от председателя на СПБ.

Съвместно с катедра „Германистика и скандинавистика” към ФКНФ при СУ СПБ организира и проведе научна сесия по случай 100 год. от рождението на Л. Огнянов-Ризор. Основен организатор, водещ и докладчик беше председателят на СПБ. С доклади участваха 5 души от СПБ: Ал. Шурбанов, Б. Парашкевов, А. Лилова, Ил. Владова, В. Кацарова, С. Павлова.

Съюзът участва като съорганизатор в конференция на Института за литература при БАН и НБКМ по повод юбилеите на Л. Милева и В. Петров.

Включи се и в отбелязването на 30-годишнината от създаването на сп. „Факел”; беше споменат паралелът в това отношение със сп. „Панорама”.