За списанието

Списание за чуждестранна литература, критика и проблеми на превода, орган на Съюза на преводачите в България

Главен редактор: Невена Панова

Списание „Панорама” е създадено през 1980 година като орган на Съюза на преводачите в България. През 1992 година марката е регистрирана заедно със специалния знак в Патентното ведомство на Република България като притежание на СПБ. Годишно „Панорама” издава до шест броя периодика и шест отделни книги.

Списанието на Съюза на преводачите в България представя професионално и стилно най-доброто от световната художествена – класическа и съвременна – литература, от философското наследство и новите философски идеи, като отделя специално място на конкретната оценка на художествения превод, на разработването на проблематика, свързана с историята, теорията и критиката на превода – проблематика, извънредно важна днес, която или напълно отсъства, или инцидентно присъства в днешния литературен печат.

В духа на съвременните тенденции „Панорама” излиза почти изцяло чрез субсидии, осигурени от кандидатстване по различни програми за превод и издаване на преводна литература. Това обаче затруднява стриктната периодичност.

От 2004 година „Панорама” излиза с ново оформление и с нов акцент върху проблематиката на превода. Обособени са две специализирани рубрики: „Изкуството на превода” и „Клуб Пикуик” – рубрика, представяща портрети на изтъкнати български преводачи.

Към „Панорама” са привлечени значими автори, които създават високопрофесионални текстове, посветени на теорията, историята и критиката на превода и на рецептивната естетика, на усвояването на литературните ценности чрез диалога между свое и чуждо. Амбицията на екипа на списанието е да разширява кръга на своите сътрудници, като търси не само подготвени литературоведи и критици, които да възродят прекъснатата традиция за критиката на превода, но също така и млади и талантливи преводачи.

От самото създаване на „Панорама” до сега в списанието се публикуват текстове с висока литературна стойност. „Панорама” си е извоювала заслужено място на списание, което влияе на добрия вкус в сферата на превода на художествената литература.