Presidents and forms of organization

1974 - Angel Todorov

1979 - Leda Mileva

1989 – Nayden Valchev

1991 - Alexander Milanov

1995 - Gancho Savov

1997 - Lidia Paunova

2000 - Valentina Boyadzhieva

2003 - Maria Petkova

2010 - Emilia Staicheva

2016 - Ivo Panov

2019 – Veselina Raizhekova

2022 - Antonia Pencheva