Съюзът на преводачите в България (СПБ) е национална неправителствена професионално-творческа организация.

От септември 2022 г. председател на СПБ е Антония Пенчева.

СПБ е учреден на 5 юни 1974 г.

СПБ е регистриран през 2001 г. като сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза и е вписан в Централния регистър на Министерството на правосъдието.

СПБ обединява преводачи професионалисти от всички видове превод и теоретици на превода.

СПБ е структуриран в 4 секции, според жанровете превод.

СПБ илюстрира професионализма на своите членове и чрез дейността на „Бюро преводи”.

СПБ представя чуждестранната литература в нейните разнообрази модерни и класически проявления, както и изкуството и историята на превода в своето уникално за България списание с издателство „Панорама”.

СПБ е член на Международната федерация на преводачите – ФИТ (Fédération Internationale des Traducteurs).

СПБ е член на Европейския съвет на асоциациите на литературните преводачи - ЕСАЛП (CEATL - Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires).

 


 

30.01.2023: Становище на СПБ oтносно справедливото възнараждение на преводаческия труд

ДО

МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА 

ДИРЕКЦИЯ „АВТОРСКО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА“

АСОЦИАЦИЯ „БЪЛГАРСКА КНИГА“

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

СТАНОВИЩЕ НА СЪЮЗА НА ПРЕВОДАЧИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ОТНОСНО СПРАВЕДЛИВОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ПРЕВОДАЧЕСКИЯ ТРУД

 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 Обръщаме се към Вас от името на Съюза на преводачите (СПБ) и апелираме за Вашата подкрепа във връзка с решаването на един много сериозен проблем в книгоиздаването в България. Убедени сме, че до пълното транспониране на Директивата за авторското право в цифровия единен пазар със съвместни усилия бихме могли да работим за промяна на ситуацията.

През есента на 2022 г. СПБ проведе допитване сред членовете на секция Художествена литература и хуманитаристика относно актуалните проблеми и потребностите на преводачите и резултатите са показателни: като най-остър проблем се отчита липсата на справедливо и съразмерно заплащане, а като най-голям принос на Съюза – видимостта на преводачите и правната защита.

Явлението обаче е много по-мащабно, както свидетелства и инициативата 10/42: Отворено писмо на преводачи на художествена литература – и съвсем не се ограничава в рамките на България. В „Преводачите на корицата“, доклад на експертите от работната група на държавите членки по отворения метод на координация (ОМК) от 2022 г., се изтъква, че макар Европа да дължи културното си богатство на многоезичието и културното и езиковото си многообразие, в което преводът играе съществена роля, професията на преводача е станала непривлекателна в творческия и културния сектор главно поради ниското възнаграждение и лошите условия на труд. В доклада като „справедливо“ се определя възнаграждение, което е равноправно и пропорционално на значимостта на труда и достатъчно, за да покрие основните нужди на работниците и техните семейства. Съгласно това определение литературните преводачи се превръщат в част от нарастващата прослойка на т.нар. прекариат – работници, на които не се заплаща достатъчно, за да се препитават, и които работят твърде много часове, без да имат сигурност на работното място и достатъчна социална осигуреност. Накратко, преводачите на свободна практика не се ползват от правата и обезщетенията, които повечето хора на постоянна работа приемат за даденост, което води до повишаване качеството на превода.

Тъкмо това положение цели да коригира Съобщение С (2022) 6846 на ЕК от 29.09.2022 г., като, за да гарантира честната конкуренция, разрешава колективно договаряне за подобен тип услуги. Видно е, че за подобряването на условията на работа на преводачите е нужна общата воля на самите преводачи, на издателите, ангажираните организации и публичния сектор.

Инициативата 10/42 е доказателство за добрата воля на преводачите да започнат подобна дискусия – инициатива, която СПБ би искал да подеме. От основаването си през 1974 г. и учредяването си като сдружение с нестопанска цел, определено в обществена полза през 2001 г., СПБ работи отдадено както за повишаването на качеството и културата на превода, така и за осигуряването на правна защита на членовете си. В момента разполага с фонд за правна консултация и е огласил на сайта си основна информация за авторското право, договорните условия, препоръчителните възнаграждения, добрите европейски практики и т.н. Но за да се осигури растежа и устойчивостта на целия сектор, е необходимо да обединим усилията си, което може да стане по няколко начина.

Първо, публичната подкрепа може да помогне на издателите да осигурят справедливо възнаграждение, особено ако бъде обвързана с прилагането на типов договор за използване на авторско право по чл. 36 от ЗАПСП, както и на добрите европейски практики. Второ, достъпът на литературните преводачи до безвъзмездни публични средства за мобилност и индивидуални стипендии би им позволил да отделят необходимото време за интензивна работа върху даден текст; преводът на текстове с високо литературно качество, със сложно съдържание и богат речник, както и на произведения, които изискват много проучвания, може да се поеме като сериозен ангажимент само при наличието на финансова помощ. Има множество европейски примери за подкрепа на преводачите от страна на държавата. Тези и подобни предложения биха могли да бъдат доразвити, като се изходи от съществуващата Етична харта на българските книгоиздатели, книгоразпространители, литературни агенти, библиотеки и преводачи, която би могла да бъде хармонизирана в съответствие със Съобщение С (2022) 6846 на ЕК от 29.09.2022 г.

Смятаме, че едно подобно предложение е оправдано, особено в светлината на националната програма за развитие България 2030, която определя националните стратегически цели и целенасочените политики и интервенции за тяхното реализиране. Ос на развитие 5. Духовна и жизнена България е ориентирана към отделния индивид и повишаването на качеството му на живот. Основен фокус се поставя върху подобряването на здравния статус на населението, като ключов за качеството на живот, но и като необходимо условие за включването му в заетост и социална активност. Същевременно политиката адресира по-висшите духовни потребности на индивида и се стреми да осигури предпоставки за утвърждаването му като творческа и пълноценна личност.

Ние сме напълно отворени за дискусия и в случай, че има интерес за подкрепа на инициативата ни, Ви предлагаме да организираме работна среща, на която да обсъдим евентуален общ подход по въпроса.

 

 УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ПРЕВОДАЧИТЕ В БЪЛГАРИЯ