ЗАЩИТНИ ТАРИФИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ПРЕВОДАЧЕСКИЯ ТРУД

2015 год.

Съгласно устава си Съюзът на преводачите в България публикува защитни тарифи за трудовите възнаграждения на преводачите, свободно упражняващи своята професия, т.е. за собствена сметка и на собствен риск. СПБ има задължението периодично да осъвременява защитните тарифи в зависимост от икономическата конюнктура в страната и да разгласява публично промените.

Всички гилдии в България, упражняващи свободни професии, обявяват тарифи, които защитават високия стандарт и необходимия ценз, за да се упражнява дадена професия, т.е. всички тези професии са регулирани. Преводачите са част от тази общност, а СПБ отстоява правата на преводаческата гилдия и съблюдава на институционално равнище отговорностите и професионалната етика в практикуването на професията.

Както в повечето европейски страни, заплащането на преводаческия труд се извършва в рамките на тарифа „от … до”. Това означава, че за да се гарантира качество на превода, заплащането не може да се договаря под посочената в тарифите долна граница.

Тарифата се отнася за услугите на всички професионални преводачи, работещи по договори с възложители, по силата на които преводачите отстъпват своите авторски права.

           *С авторско право не се ползват единствено официалните преводи на законодателните и подзаконови актове на българската държава, Европейската комисия и Европейския парламент, когато се публикуват като официални преводи от името на българската държава.

        **Преводът на нормативните документи на публични и частно-правни субекти като стопански дружества, фирми, сдружения, фондации и пр. няма статут на официален превод и също се ползва с правото на защита на авторските права.

 Защитната тарифа не включва ДДС и разходите на посредническите фирми и издателствата.

 I. ПИСМЕН ПРЕВОД – ХУДОЖЕСТВЕН И НЕХУДОЖЕСТВЕН

 • От чужд на български език: 12 лв. на стандартна страница (1800 знака с интервалите) за художествена литература (проза и драматургия), научна, техническа, обществено-политическа, правно-договорна и др. специализирана литература, както и философия, хуманитаристика и публицистика.
 • От български на чужд език: 30% над обявенатазащитна тарифа за превод от чужд на български език.
 • От чужд на чужд език (без преминаване през български): 100 % над обявената защитна тарифа за превод от чужд на български език.
 • Защитната тарифа важи за обем на превода от 6 стр. на ден на отделен преводач. За обем на превода над посочения дневен обем се прави завишение от 50 до 100%.
 • Спешен превод (над 6 стандартни страници на ден): до 100 %.

Под спешен превод се разбира следното:

 • Страниците над 6, предадени същия ден се заплащат със 100% завишение.
 • Страниците над 6, предадени в рамките на 24 ч. се заплащат с 50% завишение.

Освен това:   Преводи, извършени в почивните дни се заплащат с 50% завишение. Преводи, извършени през официални празници се заплащат със 100% завишение.

Забележка: Тази тарифа се прилага за разпространените (главно европейски) езици.

 • За по-слабо разпространените езици като: гръцки, турски, албански, шведски, фински, нидерландски, датски, словенски, украински, белоруски, грузински, естонски, литовски, латвийски и др.: защитната тарифа се завишава до 30%.
 • За редки и древни езици като: китайски, корейски, японски, арабски, хинди, виетнамски иврит, персийски,старогръцки, латински, османски, староанглийски, старофренски, старонемски и пр. защитната тарифа се завишава от 50 до 100%.
 • При трудности, произтичащи от лоша редакция на изходния текст или особени изисквания от страна на възложителя: текстове, налагащи документалнисправки, изолирани пасажи, текстове без логична връзка помежду им, отделни думи без контекст, спецификации и списъци на резервни части, таблици, обяснения под фигури, чертежи и скици, трудночетлив текст, резюмета, анотации, библиографии, патенти, стандартизационна документация и др. подобни защитната тарифа се завишава от 30 до 100%.

ІІ. РЕДАКТИРАНЕ НА ПРЕВЕДЕН ТЕКСТ

 • За редактиране на всички видове превод, както и за контролна редакция на издания, предназначени за печат: 30% отзащитната тарифа за превод на стандартна страница.
 • Превод, редактиран самостоятелно от преводача: надбавка от 30% отзащитната тарифа за превод на стандартна страница.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато обемът на редактирания (т.е. наново преведения) текст надхвърли 35-40% процента от текста, преводът се смята за негоден да изпълни предназначението си. Редакторът обосновава негодността на преведения текст с кратка рецензия и преводът се възлага на друг преводач или – при съгласие – на самия редактор. Първоначалният преводач дължи неустойка от 40% за забава на срока за извършване на договорения преводен текст, от която се изплаща редакторския труд и възнаграждението за рецензията на редактора.

ІІІ. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕВОДА

 • За превод на поезия: 2 лв. на стих.
 • За съставителство на сборници и антологии с произведения от чуждестранни автори: 4 лв. за публикувана страница.
 • За съставителство на поезия: 0.30 лв. на стих.
 • Коментари, бележки, пояснения и др. 50 лв. на стандартна страница.
 • За предговори към произведения на чуждестранни автори и към сборници и антологии: 300 лв. за един автор, 500 лв. за сборник или антология.
 • За рецензии на книги на чужд език: 100 - 250 лв. /100 – 150 лв. на рецензия в зависимост от автора и обема.
 • За рецензии на поезия на чужд език: 150 - 250 лв.

ІV. ФИЛМОВ ПРЕВОД

 • Устен превод: по 10 лв. на част от 10 минути.
 • Писмен превод: по 12 лв. на 1800 знака.
 • Субтитриране: по 14 лв. на 1800 знака от изходния текст.
 • Писмен превод със сваляне от фонограма: по 16 лв. на 1800 знака.
 • Редакция на превода: 30% от защитната тарифа за писмен превод на 1800 знака.
 • Стилово редактиране: 20% от защитната тарифа за писмен превод на 1800 знака.
 • Директно субтитриране от монтажен лист: по 0.30 лв. на минута.

ЗАБЕЛЕЖКА: Устният филмов превод задължително се придружава от монтажен лист.

V. ПРЕВОД С ПРАВЕН И СЪДЕБЕН ХАРАКТЕР

Превод на документи със заверка на заклет преводач: средно 11 лв. на стандартна страница (1800 знака с интервалите), в това число:

а) типови документи (дипломи, брачни свидетелства, удостоверение за наследници и пр.):

- от чужд на български език 12 лв. на страница.

- от български на чужд език 10 лв. на страница.

б) индивидуализирани частни документи: 15 лв. на страница, в т.ч.:

- от чужд на български език 14 лв. на страница.

- от български на чужд език 16 лв. на страница.

Устен превод при следствени или съдебни действия: 60 лв. на час на преводач (при всяко явяване).

Явяване на заклет преводач пред Нотариус: 60 лв. на час.

VІ. УСТЕН ПРЕВОД

 • Синхронен превод: 360 лв. на ден на преводач, работещ в екип от двама преводачи.
 • Консекутивен превод (вкл. за преговори, презентации, лекции и пр.): 60 лв. на час на преводач.
 • Преводи, предназначени за излъчване в ефир от електронните средства за масова информация: 20% над почасовата ставка за консекутивен превод.
 • Придружаване с превод: 25 до 50 лв. на час на преводач.
 • Телефонен превод: заплаща се по тарифата за 1 час превод.

ЗАБЕЛЕЖКА:

 1. Работният ден за синхронен превод са 2 заседания с обща продължителност до 2.5 - 3 часа (общо до 6 часа). Часовете се броят на цели часове. Всеки нов започнат час се брои за редовен цял час.
 2. За консекутивен превод над 1 час задължително се осигуряват 2-ма преводачи (при запазване на защитната тарифа за всеки от двамата преводачи).
 3. Договарянето за извършване на устен превод (синхронен или консекутивен) се извършва на база половин или цял работен ден, в зависимост от времетраенето на ангажимента – под 3 ч. или над 3 ч. съответно.
 4. Допълнително заплащане при устен превод:
 • При надвишаване на максималното работно време вработните дни от седмицата от 6 часа нататък заплащането се увеличава за всеки следващ час с 50% над основното възнаграждение.
 • За работа в нощните часове (от 22.00 до 06.00 ч.): 50%.
 • За работа в почивните дни (събота и неделя). 75%.
 • За работа в дните на официални празници: 100%.
 • При работа извън населеното място:
 • възложителят поема транспортните разходи на преводачите, а ако се пътува предишния ден – и командировъчните и квартирните разходи;
 • когато разстоянието до мястото на провеждане на мероприятието надвишава 200 км и пътуването се извършва в неработен за преводачите ден, възложителят им заплаща още един работен ден, както и командировъчните и квартирните разходи.

VII. ЛЕКСИКОГРАФИЯ

1. Преводни – авторски и преведени дву- и повече езични речници (чужд език / български език и български език / чужд език):

 • Малък, кратък, джобен, учебен речник (до 30 000 лексикални единици):
  • за авторство: 128 лв. за изд. кола / 8 лв. за печатна страница.
  • за редактиране: 32 лв. за изд. кола / 2 лв. за печатна страница.
 • Среден по обем (30 000 – 60 000 лексикални единици):
  • за авторство: 240 лв. за изд. кола / 15 лв. за печатна страница.
  • за редактиране: 80 лв. за изд. кола / 5 лв. за печатна страница.
 • Голям (над 70 000 лексикални единици):
  • за авторство: 400 лв. за изд. кола / 25 лв. за печатна страница.
  • за редактиране: 192 лв. за изд. кола / 12 лв. за печатна страница.

2. Преведени (от чужд на български език):

            А) Едноезични – тълковни и специални (терминологични, на трудни, остарели и пр. думи):

 • за авторство: 240 лв. за изд. кола / 15 лв. за печатна страница.
 • за редактиране: 80 лв. за изд. кола / 5 лв. за печатна страница.

            Б) Фразеологични речници и енциклопедии:

 • за авторство: 400 лв. за изд. кола / 25 лв. за печатна страница.
 • за редактиране: 192 лв. за изд. кола / 12 лв. за печатна страница.

 Защитните тарифи са изработени и утвърдени от Управителния съвет на Съюза на преводачите в Българияпрез 2009 г. и допълнени и утвърдени от УС на СПБ с прот.№ 04/02. 04. 2013 г.