ПОКАНА

 Уважаеми членове  на СПБ,

Управителният съвет на Съюза на преводачите в България, на основание чл.12, ал.1 от Устава на СПБ и чл.26 от ЗЮЛНЦ, както и съгласно решение, взето на заседание на УС на 25.05.2021 г., свиква Общо събрание на Сдружението.

Дата: 26.06.2021 r. (събота) Начало: 09.00 ч.

Място: София, СУ „Св. Климент Охридски“, Ректорат, Зала №1

Дневен ред:

т.1. Обсъждане и приемане на Отчет за дейността на Съюза на преводачите в България и на УС за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г., изготвен от Председателя на Съюза.

т.2. Обсъждане и приемане на насоките за дейността  на СПБ и УС в периода 2021/2022 г. т.3. Обсъждане и приемане на Финансов отчет на счетоводителя на СПБ за периода 30.09.2020 – 25.06.2021 г.

т.4. Обсъждане и приемане на Отчет на Председателя на Контролния съвет т.5. Обсъждане и приемане на Бюджет на Съюза и на неговите звена:

Офис на СПБ – докладва Невена Панова-Димитрова Сп. ,,Панорама“ – докладва Невена Панова-Димитрова Бюро „Преводи“ – докладва Ладислав Цветков

т.6. Разни

Забележки:

В залата са осигурени дистанция и средства за дезинфекция.

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.13 от Устава на СПБ, Събранието ще започне един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

Ще бъде осигурена възможност за онлайн проследяване на работата на Събранието, както и за пряко включване на неприсъстващите членове. Линк за присъединяване ще бъде изпратен в нова покана в седмицата на провеждане на Събранието. 

В случай че епидемичната обстановка в страната не позволява провеждане на събранието присъствено, то ще бъде проведено дистанционно.

София, 26.05.2021 г.                                                                                 УС на СПБ