ПОКАНА

Уважаеми членове на СПБ,

Управителният съвет на Съюза на преводачите в България, на основание чл.12, ал.1 от Устава на СПБ и чл.26 от ЗЮЛНЦ, както и съгласно решение, взето на заседание на УС на 27 – 29.07.2020 г., свиква Общо събрание на Сдружението.

Дата: 30.09.2020 г. (сряда)

Начало: 15.30 ч.

Място: София, Народно читалище „Славянска беседа“, ул. „Г.С.Раковски“ №127, I етаж, Камерна сцена

Дневен ред:

т.1. Обсъждане и приемане на Отчет за дейността на Съюза на преводачите в България и на УС за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г., изготвен от Председателя на Съюза.

т.2. Обсъждане и приемане на насоките за дейността на СПБ и УС в периода 2020/2021 г.

т.3 Обсъждане и приемане на Финансов отчет на счетоводителя на СПБ за периода 30.09.2019 – 30.09.2020 г.

т.4. Обсъждане и приемане на Отчет на Председателя на Контролния съвет

т.5. Обсъждане и приемане на бюджет на Съюза и на неговите звена:

Офис на СПБ – докладва Невена Панова-Димитрова

Сп. „Панорама“ – докладва Невена Панова-Димитрова

Бюро „Преводи“ – докладва Ладислав Цветков

т.6. Обсъждане на състава и дейността на Комисията по професионална етика

т.7. Разни

Забележки:

В залата са осигурени дистанция и средства за дезинфекция.

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.13 от Устава на СПБ, събранието ще започне един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

В случай че епидемичната обстановка в страната не позволява провеждане на събранието присъствено, то ще бъде проведено дистанционно.

София, 30.08.2020 г.                                                                                                           УС на СПБ