ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

на 20 декември 2019 г. от 11.00 часа в залата на БТА

на тема

МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ В ОБЛАСТТА НА ПРЕВОДА

 

ISO 2603 – технически изисквания за стационарни кабини за симултанен превод

ISO 4043 – технически изисквания за преносими кабини за симултанен превод

ISO 13611 – указания за общностен устен превод

ISO 17100 – изисквания за писмен превод

ISO 20108 – изисквания за качество и пренос на звук и картина при симултанен превод

ISO 20109 - изисквания за оборудване за симултанен превод

ISO 20228 – изисквания за устен превод в правната област

ISO 18841 – изисквания и препоръки за устен превод

Глобализацията във всички области – обществени отношения, политика, икономика, отбрана, култура, спорт, наука и пр., създаде предпоставки за разрастване на пазарите на преводачески услуги в цял свят. Качеството на тези услуги вече не е ангажимент и отговорност единствено на професионалните организации на преводачите. В последните години – в периода от 2015 до 2019 – Международната организация по стандартизация ISO положи сериозни усилия за въвеждане на международни изисквания за гарантиране на качеството на тези услуги. Асоциацията на преводачите участва в разработването на тези стандарти по линия на Европейската асоциация на преводачите в областта на правото EULITA.

С въвеждането на тези стандарти се цели защита на интересите на потребителите на услугата превод и гарантиране на единни изисквания за всички нейни аспекти.

Запознаването с изискванията на тези международно признати норми би допринесло за издигане на професионализма и доверието към доставчиците на преводачески услуги. В изпълнение на своите задължения като професионални организации, с настоящата пресконференция Асоциацията на преводачите и Съюзът на преводачите в България целят да информират колкото е възможно по-широк кръг от потребители за условията и техническите изисквания, както и професионалните стандарти и етични правила на  доставчиците на преводачески услуги с оглед преодоляване на възможните проблеми при тяхната реализация.