Съгласно измененията в Устава на СПБ, направени от Общото събрание на СПБ на 17.12.2016 г. и одобрени и утвърдени от Софийския градски съд с Решение № 15 от 2017 г. Управителният съвет на СПБ е в следния състав:

 • Иво Панов, председател на СПБ
 • Веселина Райжекова, зам.-председател по Творческия фонд и административната дейност
 • Тодорка Минева-Праматарова, зам.-председател по проектната дейност
 • Рада Шарланджиева, зам.-председател по международната дейност
 • Аглика Маркова, зам.-председател по връзки с обществеността и рекламата
 • Емилия Коралова, зам.-председател по връзки с обществеността и рекламата
 • Лиляна Табакова, член на УС от квотата на ОС
 • Сабина Павлова, член на УС от квотата на ОС
 • Невена Панова, съюзен секретар
 • Теодора Цанкова, ръководител на секция Художествена литература и хуманитаристика
 • Светла Мутафова, ръководител на секция Научна и техническа литература и заклети преводачи
 • Недялка Чакалова, ръководител на секция Синхронен и консекутивен превод
 • Емил Басат, ръководител на секция Теория, история и критика на превода
 • Ивета Милева, председател на Контрония съвет
 • Анна Златкова, председател на Комисията по професионална етика.

Секциите се обединяват и стават четири както следва:

 • Художествена литература и хуманитаристика
 • Научна и техническа литература и заклети преводачи
 • Синхронен и консекутивен превод
 • Теория, история и критика на превода