ДО

Г-жа Екатерина Захариева,

Министър на Правосъдието

на Република България

 

СТАНОВИЩЕ

от

СЪЮЗА НА ПРЕВОДАЧИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на

Наредба № Н-1/ 16.05.2014 г. за съдебните преводачи (Обн. ДВ. бр. 43 от 23 май 2014)

 

Уважаема г-жо Захариева,

След запознаването с изпратения ни от Вашето министерство Проект Управителният съвет на Съюза на преводачите в България изразява следното становище:

 1. Чл. 8, т. 5 „...както и диплома за средно или висше образование..“ – да се промени на: „...както и диплома за висше образование или диплома за средно (по изключение за много редки езици и диалекти)“ с оглед на отговорността на преводача и качеството на извършения от него превод.
 2. Чл. 25

Предвид спецификата и сложността на превежданата материя, както и отговорността пред преводача и задължителната му висока квалификация и натрупан опит, смятаме, че възнаграждението от 30 (тридесет) лв. за всеки час устен превод е недостатъчно. Възнаграждението от 12 (дванадесет) лв. за писмен превод на стандартна страница също са неудовлетворителни, поради посочените по-горе причини. Предлагаме сумите да се увеличат съответно на 60 лв. за час устен превод и 30 лв. за писмен превод.

Установената у нас преводаческата практика се придържа към принципа, че навлизането в следващ час на превод, независимо колко ще продължи 05 или 55 мин., се заплаща като за цял час. Затова в ал. 1 „За всеки действително отработен час устен превод“ да се смени с „За всеки отработен час устен превод, както и с навлизането в следващ час, независимо дали е пълен или не, се заплаща ...“

Подобен принцип се прилага и при писмените преводи, затова допълнението на чл. 25, ал. 1 да бъде променено от: „Писменият превод се отчита в брой преведени  стандартни страници от 1800 удара, включително интервалите и се заплаща възнаграждение в размер на ...“ на „Писменият превод се отчита в брой преведени стандартни страници от 1800 удара, включително интервалите. За непълните страници се заплаща възнаграждение в размер на 1 лв. на ред“.

В тарифите за заплащане на преводаческия труд не са предвидени:

 • Устните и писмените преводи от редки езици на български и от български на редки езици – предлагаме увеличение със 100% върху предложените от нас нови тарифи. За справка - „Защитни тарифи за заплащане на преводаческия труд - 2015г.“
 • Устните и писмените преводи от по-малко разпространени езици на български и от български на тези езици – предлагаме увеличение с 50% върху предложените от нас нови тарифи. За справка - „Защитни тарифи за заплащане на преводаческия труд - 2015г.“
 • Устните и писмените преводи, извършвани по спешност, фиксирана в Защитните тарифи на СПБ – предлагаме увеличение със 75% върху предложените от нас нови тарифи.
 • Устните и писмените преводи, извършвани над дневния обем, фиксиран в Защитните тарифи на СПБ – предлагаме увеличение със 75% върху предложените от нас нови тарифи.
 • Устни и писмените преводи, съпроводени с трудности, произтичащи от регионални фонетични и лексикални особености, лоша редакция, захабеност или трудночетливост на изходния текст, спецификации и списъци на резервни части, таблици, обяснения под фигури, чертежи и скици, патенти, стандартизационна документация и др. подобни - предлагаме увеличение със 75% върху предложените от нас нови тарифи.
 1. Явяване на съдебен (заклет) преводач пред нотариус – предлагаме 60 лв. на час за всяко явяване.
 2. Чл. 26, ал. 2

„За преводи, извършени от 22 часа до 6.00 часа през нощта, както и в почивни дни и национални празници, възнаграждението може да бъде увеличено до 100%.“

 • „22 часа“ да се промени на „22.00 часа“
 • „... възнаграждението може да бъде увеличено до 100%“ да се промени на: „... възнаграждението се увеличава със 100%“, защото подобни условности на практика се прилагат в ущърб на преводача.

 

Уважаема г-жо Захариева, водени от уважение към Вас и към ръководеното от Вас министерство не си позволихме да използваме думата „настояваме“ вместо „предлагаме“, но се надяваме, че ще отчетете цялата сериозност на нашите предложения, целящи единствено запазване на статута на съдебния (заклетия) преводач, както и привличането на млади кадри към тази толкова отговорна професия.

Възползваме се от случая да поставим на Вашето внимание и въпроса за необходимостта от съставянето на Национален регистър на съдебните преводачи, за което СПБ ще Ви съдейства изцяло. След като бъде съставен, в Наредбата е нужно да се допълни, че Министерството на Правосъдието ползва за своите нужди единствено преводачи, фигуриращи в Националния регистър.

И накрая, изхождайки от факта, че Съюзът на преводачите в България е най-старата и най-авторитетна организация на българските преводачи с над четиридесетгодишна история, регистрирана като Сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза, както и от това, че СПБ е член на Международната федерация на преводачите – ФИТ (Fédération Internationale des Traducteurs) бихме Ви предложили също:

 1. В Наредбата наред с термина „съдебен преводач“ да фигурира в скоби и „заклет преводач“. За тази цел е необходимо Министерството да съдейства за включване на „заклет преводач“ в националния регистър на професиите.
 2. Да има изрично уточнение, че при подбора на съдебни преводачи, тези в състава на СПБ се ползват с изключително предимство – по този начин Вие ще имате гаранцията за качествен превод от доказали се квалифицирани специалисти на и от над петдесет езика по света.
 3. Чл. 5 „В хода на съдебното производство може да бъде назначен допълнителен превод…“ – на практика това представлява искане/търсене на експертно мнение, което се заплаща по-високо от тарифата за превод. Предлагаме увеличение с 50% върху предложените от нас нови тарифи.
 4. Чл. 10, ал 2.

„Предложения за включване на специалисти в списъците на съдебни преводачи могат да се правят и лично от кандидатите.“ – Да се промени така: „Предложения за включване на специалисти в списъците на съдебни преводачи могат да се правят и лично от кандидатите, но след като са получили удостоверение за правоспособност от СБП.“

 1. На СПБ да се признае правото на Компетентен орган, определящ нужното ниво и компетентност на съдебните (заклетите) преводачи в Република България.
 2. В чл. 10. (1) „Предложения за включване на специалисти в списъците на съдебни преводачи могат да правят министерства, ведомства, учреждения, общини, съсловни и други организации и научни институти“. – Да се добави след „министерства“ Съюза на преводачите в България.
 3. Чл. 12. „За вписването в списъка кандидатът представя към заявлението следните документи“ - Към този списък да се добави: Документ от СПБ за успешно положен изпит за преводаческа правоспособност за нуждите на съдебната система.
 • Целта на предложения № 2, № 4, № 5, № 6 и № 7 е да се избегнат в бъдеще конфузни ситуации, при които чужденци да съдят наши съдебни преводачи за некачествен и погрешен превод.
 1. Чл.15. (4) – Необходимо е да се уточни при какви случаи могат да се правят промени в списъците и през текущата година. Чл.15 (4) може да се редактира така:„Промени в списъците могат … съгласно условията, изложени в чл.18.“
 2. Чл. 22. „При явяване на съдебен преводач и отлагане на делото по независещи от него причини, освен разходите се заплаща и възнаграждение в размер на 15 (петнадесет) лв.“ - Да се промени по следния начин: „При явяване на съдебен преводач и отлагане на делото по независещи от него причини, освен пътните и дневните разходи му се заплаща и възнаграждение в размер на 100 (сто) лв.“
 3. Чл.23 (1) „При определяне на възнагражденията органът, назначил превода, съобразява и преценява:…“ – тук възниква въпросът „А каква е компетентността на „органът, назначил превода…“? Ако има Регистър какъвто предлагаме, с нашата професионална преценка за включването на преводачи в него, издържали изпита, няма да има нужда чл. 23 (1).

Чл. 23 (4) – необходимо е да се посочат в скоби часове при устен превод и брой страници при писмен превод.

Чл. 23 (6 ) Когато става дума за „срочност“, се има предвид експресна поръчка. В такива случаи Кодексът на труда определя 100% допълнително заплащане, както и за работа в почивни дни и национални празници. Така е и в защитните тарифи на СПБ

 1. Чл. 26 (2) - думата „може“ да се замени със „следва“ или „трябва“!
 2. Чл. 29 (3) - думата „може“ да се замени със „следва“ или „трябва“!
 3. Чл. 30 е повече от субективен! Предлагаме или да отпадне, или да бъдат посочени обективни критерии за преценката на органа, за да не се допуска несправедливо ощетяване на преводача.
 4. Чл. 38 „Съдебният преводач може да популяризира дейността си по начин и със средства, които дават вярна представа за неговата компетентност и възможностите на съответния вид превод.“ – Смятаме, че подобна популяризация не е нужна. Има доказали се преводачи, има и такива, които се представят на доста по-ниско ниво. Освен това е повече от ясно, че всеки преводач е заинтересуван да „пропагандира“ своята компетентност. Нека оставим това в ръцете на авторитетните органи, комисии и професионални организации. Да не говорим за професионалната дискретност... По добре е този член да отпадне.
 5. Допълнителни разпоредби т. 3 – „Действително отработен час“ да се замени с „Отработен час“. Не е предвидено и предварителното време при по-далечни пътувания, както и времето за връщане след процеса.
 6. Допълнителни разпоредби т. 4 – е крайно относителна. Необходимо е въвеждането на повече конкретика и детайли. Изискват се „специални знания“. Днес при превод на бежанци се изисква преводачът да познава техните културни и етнолингвистични особености, за да може да определи региона, от който идват, при липсата да лични документи, каквато е практиката - дали са тунизийци или сирийци, иранци, афганци или таджики. Познаването на етнокултурата и диалектните особености помагат на преводача да разкрива измамите. Това би следвало да бъде отчетено по съответния начин. Понякога се налага да се предвиди и комбинация от владеещ езика и консултант, специалист в материята на делото (например ядрена физика).
 7. Навсякъде в Наредбата текстът „... възнаграждението може да бъде увеличено...“ да се промени на: „... възнаграждението се увеличава....“.
 8. В Наредбата задължително да се укаже, че изплащането на хонорара на съдебния (заклетия) преводач се осъществява в рамките на 30 календарни дни след приключване на ангажимента му.

Уважаема г-жо Захариева, надяваме се, че така направените от нас предложения ще бъдат от полза както на Министерството на правосъдието, така и на Съюза на преводачите в България и българските преводачи.

С уважение,

Председател на СПБ:

(доц. д-р Иво Панов)

София, 07. 09. 2016 г.