ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

 проф. Стайчева

Уважаема проф. Стайчева, скъпа Емилия!

От името на Управителния съвет на Съюза на преводачите в България съм щастлив да Ви поздравя за Вашия юбилей и за научната сесия, в чест на дългогодишната Ви отдаденост като академичен преподавател и изследовател на германската и австрийската култура и литература. Този висок научен форум е закономерно следствие на уважението и любовта на Вашите колеги и студенти към Вас, на новаторския Ви принос в германистичната наука, на изследванията Ви в областта на българо-германските литературни връзки, на преводите Ви на произведенията на големи германски и австрийски автори.

И като литературовед, и като преподавател и преводач, Вашите научни и творчески подтици са били винаги свързани с възприемането на езика и литературата като „всестранна филология” според „старото немско изразително понятие”, и със съзнанието, че „литературата не може да бъде затворена в границите само на един език”. За това свидетелстват собствените Ви талантливи преводи на текстовете на мислители като Лесинг („Размисли”, „Избрани творби”) и Шилер („За бъдните столетия”), академичните Ви съставителства в христоматии по немска литература и в научни сборници от рода на „Хоризонти на филологическото знание“, посветени на делото на големи български германисти. За това са доказателство и великолепните Ви сравнителни изследвания като „Емилия Галоти” от Лесинг между сюжета на Тит Ливий и първия български превод”, „В царството на самодивите“ от Вазов и стихотворният епос на Хайне „Германия. Зимна приказка”.

Участието Ви в цялостната рецепция на Канети - като изследовател, рецензент и член на Научния съвет на Международното дружество Елиас Канети, интересът Ви към модерни автори като Брукнер, но и към превода на Библията на готски от епископ Вулфила, случил се в 4-ти век на днешната великотърновска земя, участието Ви като съставител и редактор на прекрасния сборник “Теодор Траянов и неговата епоха” и като автор в енциклопедия „Българско възраждане“, са органично свързани с приноса Ви за издигане на авторитета нагерманистиката у нас, и на българистиката в множество университетски центрове на широкия немскоезичен ареал.

На Вас, изтъкнатия германист и ръководител на катедра „Немска филология“ в СУ „Св. Климент Охридски“, Австрийската библиотека на Софийския университет дължи своето дългогодишно съществуване като образователно средище и общоевропейско място за културен диалог, а поколения млади български германисти - своята свързаност с културата и литературата на Австрия и Германия, израстването си като учени и преподаватели. Богатата Ви изследователска дейност, намерила своя израз в множество монографии, студии и предговори, е била винаги за тях еталон за научна и творческа всеотдаденост.

Скъпа проф. Стайчева, години наред Вие посвещавахте ценно време, безкористност, почтеност и човешка топлина на колегите си от Съюза на преводачите в България. Вашето ръководство като негов председател в два последоветелни мандата оставя сред нас одухотвореното Ви присъствие на високо ерудиран, фин и етичен колега, на сърдечен и незаменим приятел. Като дълбоко уважаван член на Съюза на германистите в България и на Научния съвет на Института за литература, Вие неизменно намирахте пътища за тясното им сътрудничество със Съюза на преводачите, за взаимната им подкрепа и съвместни творчески и научни прояви. Рожба на този постоянен Ваш академичен и съзидателен интерес към превода са и излезлите през годините томове на „Преводна рецепция на европейската литература в България”, подпомогнати от Фондация „Културконтакт” - Австрия.

Желаем Ви от сърце, професор Стайчева, скъпа наша Емилия, крепко здраве, творческо дълголетие и все повече следовници на Вашия талант, гражданско достойнство и просветеност!

Доц. д-р Иво Панов

Председател на Съюза на преводачите в България

София,

01-ви декември, 2016 г.

проф. Стайчева 

проф. Стайчева