Новини

     Днес в сутрешното предаване „Денят започва с култура“ на БНТ-1 участваха нашите колеги Аглика Маркова, зам.-председател на СПБ, д-р Теодора Цанкова, председател на секция „Художествена литература и хуманитарстика“, и доц. Дарин Тенев, зам.-председател на същата секция.

     Те получиха възможност от свое име и от името на Съюза да поставят някои от проблемите, свързани с признаването на преводаческия труд и с уреждането на авторските права на преводачите. Дискусията очаква своето продължение, а проблемите – своето постепенно разрешаване:

https://www.bnt.bg/bg/a/avtorskite-prava-na-prevodachite-v-blgariya

 

 

                                                                 До

                                                                                                                 Министъра на външните работи

                                                                                                    на Република България,

                                                                                                Екатерина Захариева

                                    

                                                                                                                    До

                                                                                                                    Председателя на Съвета

                                                                                                                    на нотариусите,

                                                                                                                    Димитър Танев

 

Относно: Влезлите в сила промени в Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 01.03.2018 г.

 

                   Уважаема г-жо Захариева,

                   Уважаеми г-н Танев,

 

     От 01.03.2018 г. влязоха в сила промените в Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. Съюзът на преводачите в България изразява категоричното си несъгласие при нотариалната заверка на подписа на преводача да се вписват неговите лични данни – ЕГН и данните на личната му карта – върху самия превод. Това е в нарушение на Закона за защита на личните данни. Настояваме да предприемете мерки за прекратяване на тази практика, която накърнява правата на преводачите.

 

София, 28.03.2018 г.

                                                                                                         Председател на СПБ,

                                                                                                         Доц. Иво Панов

     На 20 март от 18 ч. в Руския културно-информационен център в столицата (ул. „Шипка“ № 34, Мраморна зала) ще бъде представено българското издание на значимия труд „Руската култура“ на акад. Дмитрий Лихачов в превод на нашата уважавана колега Мария Петкова, Председател на СПБ (2003–2010). Книгата е издадена от „Изток-Запад“, редактор е Марта Владова, а на представянето ще говори проф. Аксиния Джурова.

     Заповядайте, колеги!

     На 4 март 2018 г., на тържествена церемония в Драматичния театър във Варшава, Преводаческата награда на името на Ришард Капушчински за високи заслуги за превода и популяризирането на творчеството на „репортера на века“ на чужд език бе връчена на българската преводачка Благовеста Лингорска.

     Благовеста Лингорска е родена през 1938 г. в София. Завършила е славянска филология в СУ „Св. Климент Охридски“, където след това е дългогодишен преподавател по полски език. Към края на 1970-те години започва своята преводаческа дейност, свързана предимно с популяризирането на творчеството на Ришард Капушчински. Досега са издадени в неин превод творбите му „Императорът / Шахиншахът“, „Империята“, „Лапидарии“ (I–VI), „Избрано: Футболната война. Още един ден живот. „Абанос“, „Дневникът на репортера / Стремителният ход на историята. Записки на ХХ и ХХI век / Другият“. Под печат е книгата „Писането. С Ришард Капушчински разговаря Марек Милер“.

     През 2016 г. Благовеста Лингорска бе удостоена със Специалната награда на СПБ за изключително високи постижения за превода от полски език на „Автопортрет на репортера / Стремителният ход на историята. Записки за ХХ и ХХІ век / Другият“ от Ришард Капушчински, както и за цялостното представяне на полския репортер, публицист и мислител на български.

     Честитим наградата на г-жа Лингорска с гордост и от сърце!

     Препоръчваме интервюто с Благовеста Лингорска, взето от Емил Басат, ръководител на Секция „Теория, история и критика на превода“ към СПБ, публикувано за първи път на сайта на секция „Художествена литература и хуманитаристика“ по случай получената наскоро награда.

 

 

                         ДО

                                                          Г-н Вежди Рашидов,       

Председател на Комисията по културата и медиите

                                                                                    Народно събрание на Република България

  

                           ДО

                                             Г-н Боил Банов,

                                                        Министър на културата

Министерство на културата на Република България

                                                

Уважаеми господин Рашидов,

Уважаеми господин Банов,

 

     Съюзът на преводачите в България (СПБ), единствената в страната ни творческа организация на преводачи, създадена за осъществяване на общественополезна дейност, чиито членове са носители на авторски права, заявява своята готовност да съдейства при изготвянето на подзаконови нормативни актове по прилагането на Закона за авторското право и сродните му права.

     През последните месеци в българското публично пространство тече широка дискусия във връзка с въвеждането на изискванията на Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикалните произведения за използване онлайн на вътрешния пазар.

     Управителният съвет на СПБ смята, че съществуващата нормативна уредба не осигурява необходимите условия за ефективно прилагане на закона, ред, защитени от ЗАПСП, авторски права не намират съответна закрила в практиката. Съществуват непълноти в Закона за авторското право и сродните му права, особено сериозни в условията на бързо променящата се технологична среда. Масови са кражбите на произведения на художествения превод в сайтове, регистрирани у нас и в чужбина; налице са случаи, когато издатели не изпълняват своите договорни задължения към преводачите. Държавата не е изпълнила своето задължение да създаде механизъм за прилагане на законовите уредби, отнасящи се до колективните авторски права при репрографиране и при отчисленията за ползване на авторските произведения.

     Непълнотите в ЗАПСП трябва да бъдат спешно преодолени, така че българският закон да съответства както на условията в нашата страна, така и на европейските стандарти и норми и на международната практика в сферата на интелектуалната собственост.

     СПБ подкрепя справедливите искания на всички творци, носители на авторски права, за създаване на ефективен механизъм за прилагане на чл. 22а и 26 от ЗАПСП.

     И още веднъж, този път в индивидуално качество, Съюзът на преводачите в България заявява солидарността си с исканията на организацията за колективно управление на АП РЕПРО.БГ, на която сме и член-учредител.

     Готови сме да съдействаме  при изработването на правната уредба по прилагането на Закона за авторското право и сродните му права, отнасяща се до използването, възпроизвеждането и разпространението на текстове, обект на авторското право.

    Настояваме наши представители да участват на всички нива в изработването на правните уредби по прилагането на ЗАПСП, отнасящи се до използването, възпроизвеждането и разпространението на текстове, обект на авторското право.

                                                                                      Управителен съвет на Съюза на преводачите в България

                                                                                      Председател на Съюза на преводачите в България,

                                                                                      доц. д-р Иво Панов

07.03.2018 г.

     Уважаеми членове на Съюза на преводачите в България,

     Управителният съвет на СПБ на основание чл.12, ал.1 от Устава на СПБ и
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на членовете му.

 Дата: 24-ти март /събота/ от 09.00 ч.
 Място: Зала №2 в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“
 Дневен ред:

1.Отчет на председателя на СПБ доц. Иво Панов за
дейността на Съюза в периода  м. май 2017 г. – м. март 2018 г.  (съгл.
чл. 38, ал. 1, чл. 40, ал. 2 и чл. 46, ал. 1 и ал. 2 на ЗЮЛНЦ).

2.Финансов отчет за периода от счетоводителя на
СПБ г-жа Елизабет Велева (съгл. чл. 39, ал. 3 от ЗЮЛНЦ).

3.Доклад на председателя на Контролния съвет г-жа
Ивета Милева.

4.Доклад на председателя на Комисията по
професионална етика г-жа Анна Златкова.

5.Дискусия по отчетите на председателя и на
счетоводителя, и по докладите на председателите на Контролния съвет и
на Комисията по професионална етика.

6.Приемане на отчета на председателя и на
счетоводителя на СПБ.

7.Проектобюджет на СПБ и на неговите звена за
периода м. март 2018 г. – м. март 2019 г.:

- СПБ – докладва съюзният секретар  г-жа Невена
Панова-Димитрова.

- „Панорама“ – докладва зам.-председателят по
проектната дейност г-жа Тодорка Минева.

- Бюро „Преводи“ – докладва зам.-председателят
по административната дейност  г-жа Веселина Райжекова.

8.Проектопрограма за дейността на СПБ за периода
м. март 2018 г. – м. март 2019 г. – докладва доц. Иво Панов.

9.Разисквания, изказвания, предложения.

10.Приемане на проектобюджета и на
проектопрограмата на СПБ и на неговите звена.

11.Разни

     При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се отлага
с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

     Поради обстоятелството, че зала №2 на Ректората ни е отпусната до 14.00
ч., е наложително Общото събрание да протече максимално експедитивно.
За целта материалите ще бъдат разпратени по електронен път
предварително.

     Молим членовете на СПБ, които имат неплатен членски внос, да направят
възможното, за да го внесат преди началото на събранието.
Банкова сметка: Банка ДСК – IBAN: BG 63 STSA 93 00 00 239 600 90.

 Управителен съвет на СПБ

      Приятели и колеги,

      На 3 март 2018 г. от 15.00 ч. в черквата „Св. София“ ще се отбележи една година от смъртта на Кристина Лефтерова-Стайнова. Нека които от нас са свободни, да се съберем, за да си спомним за Криси, лъчезарната и талантлива наша приятелка и колега.

     В началото на месец февруари ни напусна проф. д-р Димитър Зашев (1948–2018) – преводачът на „Битие и време“ на Хайдегер, „Хаос и форми“ на Лукач, „За произхода и целта на историята“ на Ясперс..., самобитният философ, феноменологът, поетът, любимият преподавател на поколения културолози и художници. 

     Нека почива в мир!

На болката
безименната фигура
ще очертая ли,
без ритъма
и волята,
и паметта?
Подслон
все още
ще намери ли
дъхът
в пулсацията -
последното движение,
което
плаши...?

    Из „Оцелели рими“

СТАНОВИЩЕ НА СЪЮЗА НА ПРЕВОДАЧИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ПО ПОВОД ПЛАГИАТСТВО НА ДРАМАТУРГИЧЕН ПРЕВОД

     Управителният съвет и Комисията по професионална етика на Съюза на преводачите в България (СПБ) взимат повод от едно ново разкритие за заимстване на превод, за да изразят още веднъж своето категорично  становище относно кражбата на интелектуална собственост.

   В писмо до председателя на СПБ доц. д-р Иво Панов изтъкнатият германист, драматург, белетрист и преводач Константин Илиев съобщава за неподлежащо на съмнение плагиатство на негов превод на Брехтовата пиеса „Сватбата на дребния буржоа“ от страна на проф. Владко Мурдаров. Към писмото си г-н Илиев прилага двата превода – своя, публикуван в „Избрани творби на Бертолт Брехт“, т. ІІІ, изд. „Народна култура“, 1985, и превода на В. Мурдаров, включен в сборник с творби на Брехт, изд. „Рива“, 2009, където пиесата е със заглавието „Сватбата“, дадено  в определен период от самия Брехт. Със съгласието на г-н Илиев писмото му е публикувано в бр. 3, 26 януари 2018 г., на вестник „Култура“ (http://www.kultura.bg/bg/article/view/26893).

    След безспорно установените сериозни заимствания от предишни преводи на произведения на Йозеф Рот и Артур Шницлер очевидното посегателство върху труда на такъв виден творец и дълбок познавач на Брехтовата драматургия като Константин Илиев не може да не затвърди у специалисти и преводачи  убеждението, че заимстването присъства като своеобразен подход в преводаческата практика на проф. Мурдаров.

    Управителният съвет и Комисията по професионална етика на СПБ отново изразяват категоричното си неприемане на такова явление като плагиатството, което по смисъла на действащия Наказателен кодекс е престъпно деяние, и осъждат поредното присвояване на чуждо преводаческо постижение от страна на проф. Мурдаров.

   Съюзът на преводачите в България, който извършва своята дейност съобразно Конституцията на Република България, законите на страната и своя Устав, и занапред ще реагира решително срещу всяко нарушение на авторските права на преводачите и ще продължи да защитава своите членове и цялото преводаческо съсловие.

Управителен съвет на СПБ

Комисия по професионална етика на СПБ

София, 16.02.2018 г.

Председателят на СПБ Иво Панов пред Марин Бодаков: "И солта, и тоягите, и „жълтиците“:

http://www.kultura.bg/bg/article/view/27004

 

В НДК се състоя дискусия върху различни програми и практики за подкрепа на превода с участието на д-р Теодора Цанкова, председател на секция „Художествена литература и хуманитаристика“ към СПБ, както и на доц. Дария Карапеткова, член на ХЛХ:

http://www.ndk.bg/news/za-pogolyama-institutsionalna-podkrepa-za-prevoda-na-balgarska-literatura-apelirat-uchastnitsite-v-diskusiya-na-ntsk--6043-1