2012.01.05 СПБ става член на РЕПРО БГ. Организацията (основана през 2011) е създадена да защищава интересите на носителите на писмени авторски права при репрографирането на техните произведения. В него засега членуват Асоциация „Българска книга” (АБК), Асоциация на писателите в България, Сдружение на Български писатели и Съюз на българските писатели. РЕПРО БГ е член на IFFRO – Международната федерация на сдруженията за събиране на репрографски възнаграждения.

2012.02.07По покана на Гранична полиция, ръководителят на секция ЗП А. Караханова и съюзният секретар участват в среща на фондация „Отворено общество“. Обсъжда се „преводът при задържането, досъдебното и съдебното производство“.

2012.04.06-07 СПБ провежда двудневна Работилница по превод” за студентите слависти с чужд език сърбохърватски в ЮЗУ „Неофит Рилски” в Благоевград. Инициатори и организатори са Сабина Павлова и Жела Георгиева. Лектори са колегите преводачки Рада Шарланджиева, Жела Георгиева и Русанка Ляпова.

2012.05.02СПБ се вклюва в изработването на „Национална стратегия за развитието на културата до 2020 г.”, която е част от стратегията на ЕС. Представители на СПБ в работната група са Рада Шарланджиева и Сабина Павлова. Почти всички предложения на СПБ са включени в Стратегията.

2012.05.28 Годишно ОС на СПБ. Обсъждат се действията на СПБ в работната група на МВнР/КО за изработване на документ за работата на преводаческите бюра и агенции.

2012.06.01-03 Второ Ателие по превод. Ателието е организирано от СПБ по инициатива на секция ХЛ съвместно с фондация „Елизабет Костова” за млади англоезични преводачи на художествена литература. Ръководител на проекта от СПБ - Тодорка Минева-Праматарова. Лектори – Аглика Маркова, Иглика Василева, Маргарита Дограмаджян, Надя Радулов, Анджела Родел, Сабина Павлова.

2012.06.05 Положението на литературния преводач в България и Европа. Дискусия, организирана отСПБ с партньори НБКМ, СУ – програма „Преводач-Редактор”, Литературен вестник и АБК. Цел на проекта е привличане вниманието на по-широка публика върху основните проблеми на професията. Основни организатори Тодорка Минева-Праматарова (ръководител на ХЛ) и Сабина Павлова (съюзен секретар). Главни участници в дискусията:Аглика Маркова, Емилия Стайчева, Нели Константинова, Рада Панчовска, Теодора Цанкова, Даря Карапеткова, Йонка Найденова, Мария Петкова.

2012.06.16 Етичната харта на АБК.След разговори на СПБ с АБК и обсъждания на отношенията преводач-издател АБК записва в чл. 5 от Етичната си харта специален раздел, посветен на тези отношения. Приети са частично някои от исканията на СПБ.Тези текстове могат да се видят на сайта на СПБ.

2012.06.22 Преводът в бежанския контекст. Семинар на Представителството на Върховният комисариат на ООН за бежанците в България съвместно със СПБ с организатор Алина Караханова. В обучението участват 10 души от секция Заклети преводачи на СПБ.

2012.10.01Международен ден на преводача. СПБ го отбелязва с премиера на книгата на колега Марина Младенова „Елена Мутева 1829-1854. Едно закъсняло завръщане“, посветена на 160-годишнината от първата изява на българска жена в книжовността - поетесата, преводачката и фолклористката Елена Мутева.

2012.10.05 По искане на СПБ се провежда среща в МВнР/ КО. Присъстват председателят на СПБ Емилия Стайчева, съюзният секретар Сабина Павлова и Алина Караханова. Проведен е продължителен разговор. По-важни моменти: 1. Изясняване на професията „заклет преводач”; 2. Оптимизиране на процедурата по удостоверяване на правото за упражняване на тази професия, които не са отразени в действащата от 31.05.2012 г. Наредба на МВнР. Изказани са възраженията на СПБ за пренебрегване на депозираните през май 2011 г. (02.05.2011) и април 2012 г. (27.04.2012) в МВнР варианти за Наредба, искани от КО на МВнР. Срещата не дава желания от СПБ резултат.

2012.12.10 Председателят на СПБ Емилия Стайчева приема поканата за включване на СПБ в новооснования Форум на творческите съюзи. Форумът възнамерява да бъде безвъзмезден консултативен орган в т.нар. „Обществени съвети” към отделните министерства у нас. Делегираните членове на Форума ще се намесват като експерти при засягане на въпроси на творческите обединения у нас.

2012.12.19 Премиера на двата броя на „Панорама” по проекта „Гениални клонки на руската литература, финансиран от Фонд „Руский мир”. Премиерата е в офиса на Фонда в Столичната библиотека.

2012 декември Членовете нана секция ЗП получават личен печат, който удостоверява членството им в СПБ и ги легитимира като заклети преводачи.