2008.05.18 Годишно ОС на СПБ. Промени в Устава; Приемане на Етичен кодекс на СПБ.

2008.09.30 С кого общуваме, когато превеждаме.София, НДК. Национален преглед на превода за 2006-2007 г.