1991.01.21 Общо събрание на Клуба за демокрация при СПБ. Разисква се подготовката на V конгрес на СПБ, насоките за развитие на съюза, пътищата за икономическо стабилизиране.

1991.01.30 Учредено е ново дружество на преводачите в гр. Шумен с председател Гичо Христов и секретар Стою Стоев.

1991.03.02 Пети извънреден конгрес на СПБ (първа сесия). София, НДК, зала № 2. Утвърждава част от предложените промени в устава, които са задължителни за регистрирането на СПБ. Взема се решение за пълна ревизия на Творческия фонд и звената му в провинцията. За първи път председателят се избира пряко от съюзните членове. За председател на СПБ е избран Александър Миланов.

1991.06.01 СПБ открива Преводаческа трудова борса за членове на съюза.

1991.07.02 Учредяване на Синдикална конфедерация на съюзите от науката, изкуствата и културата. СПБ подписва учредителния договор.