1979.01.31 Концепция за изграждане на система за научна и техническа терминология към СПБ.

1979.02.12 Вечер, посветена на преводаческото изкуство на поетесата Елисавета Багряна.

1979.03.09 Създаване на Творчески фонд към СПБ. Утвърждават се отчисления 2% от брутните авторски, изпълнителски и други възнаграждения, изплащани на членове на СПБ.

1979.04.02 Вечер, посветена на преводаческото изкуство на Димитър Подвързачов,Георги Михайлов и Хенри Левенсон.

1979.04.24-25 Първа Национална конференция по теория на превода. София. Изнесените 35 доклади и съобщения от български и чужди специалисти очертават четири тематични кръга: Общотеоретични въпроси на превода; Лексикални, фразеологични и терминологични въпроси на превода; Граматични и стилистични въпроси на превода и Литературоведски проблеми на превода.

1979.08.02-23 Специализиран научен семинар по проблемите на превода в рамките на Международния летен семинар за чуждестранни българисти и слависти на СУ „Св. Климент Охридски”.

1979.10.16-17 Преводът и международното културно сътрудничество. Международен симпозиум на СПБ и ФИТ в София. Участват 42 представители на различни организации и страни.

1979.10.24-26 Цикъл лекции по консекутивен превод, организиран от Секцията за синхронен и консекутивен превод с Кабинета на младия преводач. София, младежки комплекс „Орбита”.

1979.11.13-14 Проблеми на новата научна и техническа терминология. София. Кръгла маса с международно участие.

1979.11.14-18 VІ републикански семинар на младия преводач. Банкя.