1975 януари СПБ утвърждава своите печатни издания:

3-месечен Информационен бюлетин с редколегия: главен редактор Сидер Флорин; секретар Лилия Рачева, член на Кабинета на младия преводач; Жени Божилова ХЛ; Алина Атанасова ОПЛ; инж. Никола Ников НТЛ; Надежда Лекарска СК; Сергей Влахов ТИК; уредник е Сава Попов

годишен сборникИзкуството на превода“ съвместно с изд. „Народна култура“. Редколегия: главен редактор Любомир Огнянов-Ризор; членове – Григор Ленков, Здравко Петров, Пенчо Симов

1975.04.07 Кабинетът на младия преводач провежда курс за синхронни преводачи с практически занятия по английски и испански език в София, младежки комплекс „Орбита“. Лектори са: Надежда Лекарска Бистра Алексиева, С. Коева, Тодор Дънков, Х. Линкова и Т. Минкова.

1975.06.16Преводът и средствата за масова информация“, теоретична конференция с участници от БТА, СБЖ, Комитета за телевизия и радио, ДО „Българска кинематография“.

1975.09.24-25Ролята на преводача за духовното опознаване и сближаване на народите“, международен симпозиум в София.

От дискусиите и изказванията:

- аксиоматично: „Цялото културно съкровище на един народ щеше да остане само негова собственост в една тясно оградена езикова област, ако нямаше преводачи, които да направят това съкровище общокултурно наследство на всички народи“ (Златко Горян, Загреб - почетен председател на ФИТ);

- актуално, а е отпреди 40 години: „Всъщност само чрез превода многоезичието на днешния свят, при невероятните възможности на съвременните комуникации, не се е превърнало във вавилонско разноезичие. При това преводаческото изкуство трябва да намира своето място и да се развива при две противоречиви и противоположни тенденции – тенденцията към взаимопроникване, обединение и стандартизация в условията на информационния „бум“, а от друга страна – стремежа към обособяване, към съхраняване на националната независимост, към изграждане и доизграждане на национално самобитни култури“ (Тончо Жечев, София)

1975.11.24 Преводаческото изкуство – вечер-среща с Дора Габе.

1975.12.03 СПБ налага корекция в Наредбата за осигуряване на културните дейци като постановлението на МС включва осигуровки и на преводачите.

1975.12.15 „Съветската художествена и детско-юношеска литература в превод на български език за периода от 1971 до 1975 г.” – теоретична конференция.